Jäsenet

SUOMEN HISTORIALLISEN SEURAN
KUNNIA-, TUTKIJA- JA KIRJEENVAIHTAJAJÄSENET 2020

Kunniajäsenet

2000
Soikkanen, Hannu (k.2020)
(tutkijajäsen 1964)
Tommila, Päiviö
(tutkijajäsen1964)

2003
Matti Klinge
(tutkijajäsen 1969)

2015
Marjatta Hietala
(tutkijajäsen 1977)

Tutkijajäsenet
1966
Virrankoski, Pentti

1967
Polvinen, Tuomo
Rasila, Viljo
Vehviläinen, Olli-Pekka

1969
Klinge, Matti
Murtorinne, Eino

1970
Ahvenainen, Jorma

1971
Nevakivi, Jukka
Ylikangas, Heikki

1972
Korhonen, Keijo
Lahti, Matti

1973
Eskola, Seikko
Kalela, Jorma
Kaukiainen, Yrjö
Kulha, Keijo
Lappalainen, Jussi T.
Saloheimo, Veijo

1974
Apunen, Osmo
Heikkinen, Antero
Jungar, Sune
Perko, Touko

1975
Kero, Reino k.2020
Manninen, Ohto
Myllyniemi, Seppo
Pihkala, Erkki

1976
Hovi, Kalervo
Lempiäinen, Pentti
Lilius, Henrik
Lyytinen, Eino

1977
Heininen, Simo
Hietala, Marjatta
Korkeakangas, Paavo
Ropponen, Risto

1978
Hokkanen, Kari
Julkunen, Martti
Steinby, Margareta
Zetterberg, Seppo

1979
Alapuro, Risto
Nygård, Toivo
Salminen, Seppo

1980
Kostiainen, Auvo
Mylly, Juhani
Mäkelä-Alitalo, Anneli
Rantatupa, Heikki
Selén, Kari

1981
Heikkilä, Markku
Kallenautio, Jorma
Virtanen, Keijo

1982
Hjerppe, Riitta
Hoffman, Kai
Suomi, Juhani
Vahtola, Jouko
Peltovuori, Risto

1983
Kouri, Erkki
Piilonen, Juhani (k.2020)
Salokangas, Raimo

1984
Copeland, William
Engman, Max (k. 2020)
Fält, Olavi K.
Hentilä, Seppo
Häikiö, Martti
Läntinen, Aarre
Vuorela, Tapani
Väisänen, Maija

1985
Heikkilä, Hannu
Leikola, Anto

1986
Heino, Ulla
Kallio, Reino
Mustakallio, Hannu
Orrman, Eljas
Väänänen, Kyösti

1987
Kuisma, Markku
Soikkanen, Timo
Turpeinen, Oiva

1988
Autio, Veli-Matti (k.2020)
Haikala, Sisko
Keränen, Jorma
Lackman, Matti
Mansner, Markku
Pietiäinen, Jukka-Pekka
Pulma, Panu
Rikkinen, Kalevi
Rinta-Tassi, Osmo
Stenius, Henrik
Sulkunen, Irma
Uino, Ari
Viitaniemi, Matti

1989
Haapala, Pertti
Hietanen, Silvo (k. 2020)
Hyrkkänen, Markku
Manninen, Juha

1990
Hinkkanen, Merja-Liisa
Laine, Antti

1991
Ahti, Martti
Arffman, Kaarlo
Henriksson, Markku
Kettunen, Pauli
Knuutila, Jyrki
Nummela, Ilkka
Turtola, Martti

1992
Knuuttila, Simo
Kujala, Antti
Peltonen, Matti
Tiihonen, Seppo

1993
Immonen, Kari
Korppi-Tommola, Aura
Lauha, Aila
Seppinen, Ilkka
Siiskonen, Harri
Siltala, Juha
Tiensuu, Kyllikki
Vihola, Teppo

1994
Ahonen, Sirkka
Halmesvirta, Anssi
Hämynen, Tapio
Juntunen, Alpo
Kolbe, Laura
Kuparinen, Eero
Leino-Kaukiainen, Pirkko
Michelsen, Karl-Erik
Myllyntaus, Timo
Nenonen, Marko
Nevalainen, Pekka
Rautkallio, Hannu
Reimaa, Markku
Salmi, Hannu
Tarkka, Jukka
Villstrand, Nils Erik
Wilmi, Jorma
Visuri, Pekka

1995
Bruun, Christer
Kekkonen, Jukka
Masonen, Jaakko
Mikkeli, Heikki
Niemelä, Jari
Ollila, Anne
Tuominen, Marja

1996
Aalto, Seppo
Häkkinen, Antti
Karonen, Petri
Krötzl, Christian
Kuusterä, Antti
Pitkänen, Kari
Rahikainen, Marjatta
Saarinen, Hannes
Tarkiainen, Kari (1985 KV-jäsen)
Teerijoki, Ilkka
Vares, Vesa
Vilkuna, Kustaa H. J.

1997
Pekka Ahtiainen
Markus Hiekkanen
Kimmo Katajala
Pirjo Markkola
Riitta Nikula
Markku Peltonen
Jukka Tervonen
Erkki Tuomioja
Mikko Uola

1998
Sakari Heikkinen
Reijo E. Heinonen
Jukka Korpela
Juhani U. E. Lehtonen
Arto Luukkanen
Henrik Meinander
Jussi Nuorteva
Kerstin Smeds
Jouko Talonen

1999
Tapio Bergholm
Jari Ehrnrooth
Reijo Heikkinen
Kai Häggman
Jouko Jokisalo
Aino Katermaa
Tuomas Lehtonen
Katariina Mustakallio
Kimmo Rentola
Heikki Roiko-Jokela
Kari Saastamoinen
Jukka Tapani Sarjala

2000
Mervi Kaarninen
Osmo Kiiskinen
Seppo Lohi
Maria Lähteenmäki
Markku Löytönen
Vesa Saarikoski
Seppo Sivonen
Jussi-Pekka Taavitsainen
Allan Tiitta
Erkki Vasara

2001
Kari Alenius
Ismo Björn
Jussi Hanska
Visa Heinonen
Lena Huldén
Esko M. Laine
Jari Leskinen
Ilkka Liikanen
Mikko Malkavaara
Jari Ojala
Kirsi Saarikangas
Holger Weiss

2002
Ilmari Haapala
Marjaliisa Hentilä
Tuija Hietaniemi
Kristiina Kalleinen
Mika Kallioinen
Markku Kangaspuro
Mikko Ketola
Tuija Laine
Pia Letto-Vanamo
Beatrice Moring
Arto Nevala
Marjaana Niemi
Kari Teräs
Kirsi Vainio-Korhonen

2003
Agneta Ahlqvist
Pasi Ihalainen
Henrik Knif
Juhani Koponen
Maiju Lehmijoki-Gardner
Marko Lehti
Antero Tammisto

2004
Sari Autio-Sarasmo
Jari Eloranta
Susanna Fellman
Minna Harjula
Ilkka Huhta
Maija Kallinen
Terhi Kiiskinen
Christer Kuvaja
Juha-Antti Lamberg
Marko Lamberg
Pekka Masonen
Markku Mattila
Kirsi Salonen
Ann-Catrin Östman

2005
Kalevi Ahonen
Jari Eilola
Marja Engman
Tuomas Heikkilä
Petri Juuti
Anja Kervanto Nevanlinna
Aleksandr Koptev
Lasse Laaksonen
Tarja-Liisa Luukkanen
Jan Löfström
Ari T. Manninen,
Olli Matikainen
Liisa Savunen

2006
Timo Junkkaala
Marjo Kaartinen
Marja Kokko
Anu Korhonen
Jyrki Paaskoski
Jukka Rantala
Mikko Saikku
Pasi Tuunainen

2007
Marjo-Riitta Antikainen
Tiina Kinnunen
Ali Pylkkänen
Antti Ruotsala
Tauno Saarela
Anja Tsokkinen

2008
Ritva Hapuli
Marja Jalava
Jussi Koivuniemi
Taneli Kukkonen
Anu Lahtinen
Henry Oinas-Kukkonen
Markku Ruotsila
Matti Salo
Taina Syrjämaa
Erkki Teräväinen
Marko Tikka

2009
Juhana Aunesluoma
Björn Forsén
Markku Hokkanen
Mia Korpiola
Lars-Folke Landgren
Mikko Majander

2010
Niklas Jensen-Eriksen
Anu Koskivirta
Jason Lavery
Ville Pernaa
Hanna Snellman
Tuulikki Tuomainen
Heli Valtonen

2011
Sari Katajala-Peltomaa
Raisa Toivo

2012
Marianne Junila
Maarit Leskelä-Kärki
Joonas Sipilä

2013

Georg Haggrén
Seija Jalagin
Marja-Leena Hänninen
Kati Parppei
Ville Vuolanto

2014

Pertti Ahonen
Piia Einonen
Matti Enbuske
Heini Hakosalo
Hanna Korsberg
Leila Koivunen
Sofia Kotilainen
Jan Kuhanen
Rinna Kullaa
Mirkka Lappalainen
Simo Mikkonen
Susanna Niiranen
Petteri Pietikäinen
Charlotta Wolff

2015

Kimmo Elo
Matti Hannikainen
Jukka Kortti
Ritva Kylli
Satu Lidman
Pekka Lund
Johanna Rainio-Niemi
Päivi Salmesvuori
Peter Stadius
Kirsi Tuohela

2016

Louis Clerc
Pieter Dhondt
Annette Forsén
Päivi Happonen
Ari Helo
Markku Jokisipilä
Ville Kivimäki
Jukka Kokkonen
Jouni-Matti Kuukkanen
Jenni Kuuliala
Harry Lönnroth
Ilona Pajari
Tapio Salminen
Jari Sedergren
Oula Silvennoinen
Henrika Tandefelt
Tuomas Tepora
Kaisa Vehkalahti

2017

Anders Ahlbäck
Janne Haikari
Mikko Huhtamies
Johanna Ilmakunnas
Pia Koivunen
Ulla Koskinen
Veli-Pekka Lehtola
Pia Olsson
Maritta Pohls
Aapo Roselius
Antti Räihä
Sami Suodenjoki
Tanja Vahtikari

2018
Cecilia af Forselles
Antero  Holmila
Kalle Kananoja
Alexandra Ramsay

2019
Sirpa Aalto
Mirkka Danielsbacka
Elise Garritzen
Laura Hollsten
Maijastina Kahlos
Arja Karivieri
Hanna Kuusi
Kimi Kärki
Janne Lahti
Jaana Laine
Tiina Miettinen
Tiina Männistö-Funk
Jouko Nurmiainen
Jarmo Peltola
Kalle Pihlainen
Tuija Pulkkinen
Esa Ruuskanen
Marika Räsänen
Sakari Saaritsa

2020
Josephine Hoegaerts
Eva Johanna Holmberg
Johanna Leinonen
Jani Marjanen
Sini Mikkola
Jari Salminen
Anna Sivula
Jaakko Suominen
Riikka Taavetti
Johanna Wassholm


Kirjeenvaihtajajäsenet (aakkosjärjestyksessä)

 • Berry, Michael
 • Boris, Eileen
 • Branch, Michael
 • Cantarella, Eva
 • Chafe, William
 • Gaddis, John
 • Gardner, Lloyd
 • Hroch, Miroslav
 • Hämäläinen, Pekka-Kalevi
 • Hösch, Edgar
 • Johansen, Hans Chr.
 • Kirby, David
 • Krosby, Hans Peter
 • Lönnroth, Erik
 • Mead, W. R.
 • Menger, Manfred
 • Momose, Hiroshi
 • Monticone, Alberto
 • Mykland, Knut
 • Olson, Keith W.
 • Pullat, Raimo
 • Rupasov, Aleksander
 • Schweitzer, Robert
 • Suni, Leo
 • Takala, Irina
 • Tihvinski, S. L.
 • Torstendahl, Rolf
 • Vlasova, Maria N.
 • Winkler, Allan

 

 

 

Comments are closed.