På Svenska

Finska Historiska Samfundet r.f.

Suomen Historiallinen Seura – FINSKA HISTORISKA SAMFUNDET r.f. grundades år 1875.  Det är ett vetenskapligt centralorgan på sitt område, dvs. historia.

De främsta sektorerna är a) föredrags-, seminarie- och kongressverksamhet, b) publikationsverksamhet och c) projekten.

  1.      Samfundet brukar arrangera månadsmöte, där forskare håller föredrag, följda av en diskussion. Därtill hålles både inhemska och utländska seminarier och konferenser. Samfundet har utländskt och naturligtvis också inhemskt samarbete. tiimalasi
  2.      Publikationsverksamheten har alltid varit Samfundets huvudsektor. Samfundet har sex publikationsserier. Även om publiceringen göres nuförtiden via Finska Litteraturssällskapet, tar Samfundet hand om manuskriptens referee-system och väljer, vilka forskningar blir publicerade i Samfundets traditionella serier. Den finskspråkiga vetenskapliga historiska tidskriften, Historiallinen Aikakauskirja, utges av Samfundet med samarbete med Historian Ystäväin Liitto. Dessutom har Samfundet samarbete med Agricola-nätet och är med i publiceringen av Internet tidskriften Ennen & Nyt. Samfundets publikationer är billigare för medlemmar, om de är köpta från Vetenskapsbokhandeln Tiedekirja
  3.      Samfundet är van vid att ta hand om olika projekt, både stora nationellt betydelsefulla och små projekt. Som exempel av de större projekten kan nämnas National Biografin, som börjades av Samfundet i 1992, och som flyttades år 2000 till Biograficentern (grundad vid Finska Litteratur Sällskap). Därtill hade Samfundet Finska Jordbruks Historia –projektet, som utgav tre tjocka volumina. Samfundet har också samlat Finska Historiska Bibliografin redan från 1920-talet. Det Utbildningshistoria i Finland – projektet har pågått 2005-2012. Det nyaste projektet handlade om Samfundets historia.

Det finns 10 forskare i Samfundets styrelsen. Styrelsen har en preses, som ombytes vartannat år, och en tredjedel av 9 medlemmar ombytes årligen – styrelsemedlemsperioden är 3 år, och man kan vara medlem bara två perioder. Samfundet har också en verksamhetsledare.

Det finns fem olika medlemskategorier i samfundet:

forskarmedlemmar, som är röstberättigade
hedersmedlemmar
korrespondent medlemmar, utländska forskare som är inbjudna som medlemmar
ständiga medlemmar, som har betalat specialavgiften för samfundet
årsmedlemmar, som är största gruppen. Där är båda forskare och andra människor intresserad i historia.

Medlemsavgiften är årligen 25 €.

Man kan söka årsmedlemskap i Samfundet. Enklaste sätten är att skicka e-post till verksamhetsledaren: shs@histseura.fi

Om Du vill ha mera information, fråga av verksamhetsledaren Sari Aalto shs@histseura.fi

historianswithoutborders

Finska Historiska Samfunder verkar även vid  internationella i nätverket Historians without borders / Historiker utan gränser.

Comments are closed.