Jäsenet

SUOMEN HISTORIALLISEN SEURAN
KUNNIA-, TUTKIJA- JA KIRJEENVAIHTAJAJÄSENET

Kunniajäsenet

2000
Päiviö Tommila k. 18.11.2022
(tutkijajäsen 1964)

2003
Matti Klinge k. 5.3.2023
(tutkijajäsen 1969)

2015
Marjatta Hietala
(tutkijajäsen 1977)

Tutkijajäsenet

1967
Vehviläinen, Olli-Pekka k. 13.1.2024

1970
Ahvenainen, Jorma

1971
Ylikangas, Heikki

1972
Lahti, Matti

1973
Eskola, Seikko
Kaukiainen, Yrjö
Lappalainen, Jussi T.

1974
Heikkinen, Antero
Jungar, Sune
Perko, Touko

1975
Manninen, Ohto
Myllyniemi, Seppo
Pihkala, Erkki

1976
Lilius, Henrik

1977
Heininen, Simo
Hietala, Marjatta
Ropponen, Risto

1978
Hokkanen, Kari
Julkunen, Martti
Steinby, Margareta
Zetterberg, Seppo

1979
Nygård, Toivo
Salminen, Seppo

1980
Kostiainen, Auvo
Mylly, Juhani
Mäkelä-Alitalo, Anneli
Rantatupa, Heikki
Selén, Kari

1981
Heikkilä, Markku
Kallenautio, Jorma
Virtanen, Keijo

1982
Hjerppe, Riitta
Hoffman, Kai
Suomi, Juhani
Vahtola, Jouko
Peltovuori, Risto

1983
Kouri, Erkki
Salokangas, Raimo

1984
Copeland, William k. 13.12.2023
Fält, Olavi K.
Hentilä, Seppo
Häikiö, Martti
Läntinen, Aarre
Vuorela, Tapani k. 3.11.2023
Väisänen, Maija

1985
Heikkilä, Hannu
Leikola, Anto

1986
Heino, Ulla
Mustakallio, Hannu
Orrman, Eljas
Väänänen, Kyösti

1987
Kuisma, Markku
Soikkanen, Timo
Turpeinen, Oiva

1988
Haikala, Sisko
Keränen, Jorma
Lackman, Matti
Mansner, Markku
Pietiäinen, Jukka-Pekka
Pulma, Panu
Rikkinen, Kalevi
Rinta-Tassi, Osmo
Stenius, Henrik
Sulkunen, Irma
Uino, Ari
Viitaniemi, Matti

1989
Haapala, Pertti
Hyrkkänen, Markku
Manninen, Juha k. 13.12.2023

1990
Hinkkanen, Merja-Liisa
Laine, Antti

1991
Ahti, Martti
Arffman, Kaarlo
Henriksson, Markku
Kettunen, Pauli
Knuutila, Jyrki
Nummela, Ilkka
Turtola, Martti

1992
Kujala, Antti
Peltonen, Matti
Tiihonen, Seppo

1993
Immonen, Kari
Korppi-Tommola, Aura
Lauha, Aila
Seppinen, Ilkka
Siiskonen, Harri
Siltala, Juha
Tiensuu, Kyllikki
Vihola, Teppo

1994
Ahonen, Sirkka
Halmesvirta, Anssi
Hämynen, Tapio
Juntunen, Alpo
Kolbe, Laura
Kuparinen, Eero
Leino-Kaukiainen, Pirkko
Michelsen, Karl-Erik
Myllyntaus, Timo
Nenonen, Marko
Rautkallio, Hannu
Reimaa, Markku
Salmi, Hannu
Tarkka, Jukka
Villstrand, Nils Erik
Wilmi, Jorma
Visuri, Pekka

1995
Bruun, Christer
Kekkonen, Jukka
Masonen, Jaakko
Mikkeli, Heikki
Niemelä, Jari
Ollila, Anne
Tuominen, Marja

1996
Aalto, Seppo
Häkkinen, Antti
Karonen, Petri
Krötzl, Christian
Kuusterä, Antti
Pitkänen, Kari
Rahikainen, Marjatta
Saarinen, Hannes
Tarkiainen, Kari (1985 KV-jäsen)
Teerijoki, Ilkka
Vares, Vesa
Vilkuna, Kustaa H. J.

1997
Ahtiainen, Pekka
Hiekkanen, Markus
Katajala, Kimmo
Markkola, Pirjo
Nikula, Riitta
Peltonen, Markku
Tervonen, Jukka
Tuomioja, Erkki
Uola, Mikko

1998
Heikkinen, Sakari
Heinonen, Reijo E.
Korpela, Jukka
Lehtonen, Juhani U. E.
Luukkanen, Arto
Meinander, Henrik
Nuorteva, Jussi
Smeds, Kerstin
Talonen, Jouko

1999
Bergholm, Tapio
Ehrnrooth, Jari
Heikkinen, Reijo
Häggman, Kai
Jokisalo, Jouko
Katermaa, Aino
Lehtonen, Tuomas
Mustakallio, Katariina
Rentola, Kimmo
Roiko-Jokela, Heikki
Saastamoinen, Kari
Sarjala, Jukka Tapani

2000
Kaarninen, Mervi
Kiiskinen, Osmo
Lohi, Seppo
Lähteenmäki, Maria
Löytönen, Markku
Saarikoski, Vesa
Sivonen, Seppo
Taavitsainen, Jussi-Pekka
Tiitta, Allan
Vasara, Erkki

2001
Kari Alenius
Ismo Björn
Jussi Hanska
Visa Heinonen
Lena Huldén
Esko M. Laine
Jari Leskinen
Ilkka Liikanen
Mikko Malkavaara
Jari Ojala
Kirsi Saarikangas
Holger Weiss

2002
Ilmari Haapala
Marjaliisa Hentilä
Tuija Hietaniemi
Kristiina Kalleinen
Mika Kallioinen
Markku Kangaspuro
Mikko Ketola
Tuija Laine
Pia Letto-Vanamo
Beatrice Moring
Arto Nevala
Marjaana Niemi
Kari Teräs
Kirsi Vainio-Korhonen

2003
Agneta Ahlqvist
Pasi Ihalainen
Henrik Knif
Juhani Koponen
Maiju Lehmijoki Wetzel
Marko Lehti
Antero Tammisto

2004
Sari Autio-Sarasmo
Jari Eloranta
Susanna Fellman
Minna Harjula
Ilkka Huhta
Maija Kallinen
Christer Kuvaja
Juha-Antti Lamberg
Marko Lamberg
Pekka Masonen
Markku Mattila
Kirsi Salonen
Ann-Catrin Östman

2005
Kalevi Ahonen
Jari Eilola
Tuomas Heikkilä
Petri Juuti
Aleksandr Koptev
Lasse Laaksonen
Tarja-Liisa Luukkanen
Jan Löfström
Ari T. Manninen
Olli Matikainen
Liisa Savunen

2006
Timo Junkkaala
Marjo Kaartinen
Marja Kokko
Anu Korhonen
Jyrki Paaskoski
Jukka Rantala
Mikko Saikku
Pasi Tuunainen

2007
Marjo-Riitta Antikainen
Tiina Kinnunen
Ali Pylkkänen
Antti Ruotsala
Tauno Saarela
Anja Tsokkinen

2008
Ritva Hapuli
Marja Jalava
Jussi Koivuniemi
Taneli Kukkonen
Anu Lahtinen
Henry Oinas-Kukkonen
Markku Ruotsila
Matti Salo
Taina Syrjämaa
Erkki Teräväinen
Marko Tikka

2009
Juhana Aunesluoma
Björn Forsén
Markku Hokkanen
Mia Korpiola
Lars-Folke Landgren
Mikko Majander

2010
Niklas Jensen-Eriksen
Anu Koskivirta-Karonen
Jason Lavery
Ville Pernaa
Hanna Snellman
Tuulikki Tuomainen
Heli Valtonen

2011
Sari Katajala-Peltomaa
Raisa Toivo

2012
Marianne Junila
Maarit Leskelä-Kärki
Joonas Sipilä

2013
Georg Haggrén
Seija Jalagin
Marja-Leena Hänninen
Kati Parppei
Ville Vuolanto

2014
Pertti Ahonen
Piia Einonen
Matti Enbuske
Heini Hakosalo
Hanna Korsberg
Leila Koivunen
Sofia Kotilainen
Jan Kuhanen
Rinna Kullaa
Mirkka Lappalainen
Simo Mikkonen
Susanna Niiranen
Petteri Pietikäinen
Charlotta Wolff

2015
Kimmo Elo
Matti Hannikainen
Jukka Kortti
Ritva Kylli
Satu Lidman
Pekka Lund
Johanna Rainio-Niemi
Päivi Salmesvuori
Peter Stadius
Kirsi Tuohela

2016
Louis Clerc
Pieter Dhondt
Annette Forsén
Päivi Happonen
Ari Helo
Markku Jokisipilä
Ville Kivimäki
Jukka Kokkonen
Jouni-Matti Kuukkanen
Jenni Kuuliala
Harry Lönnroth
Ilona Pajari
Tapio Salminen
Jari Sedergren
Oula Silvennoinen
Henrika Tandefelt
Tuomas Tepora
Kaisa Vehkalahti

2017
Anders Ahlbäck
Janne Haikari
Mikko Huhtamies
Johanna Ilmakunnas
Pia Koivunen
Ulla Koskinen
Veli-Pekka Lehtola
Pia Olsson
Maritta Pohls
Aapo Roselius
Antti Räihä
Sami Suodenjoki
Tanja Vahtikari

2018
Cecilia af Forselles
Antero  Holmila
Kalle Kananoja
Alexandra Ramsay

2019
Sirpa Aalto
Mirkka Danielsbacka
Elise Garritzen
Laura Hollsten
Maijastina Kahlos
Arja Karivieri
Hanna Kuusi
Kimi Kärki
Janne Lahti
Jaana Laine
Tiina Miettinen
Tiina Männistö-Funk
Jouko Nurmiainen
Jarmo Peltola
Kalle Pihlainen
Tuija Pulkkinen
Esa Ruuskanen
Marika Räsänen
Sakari Saaritsa

2020
Josephine Hoegaerts
Eva Johanna Holmberg
Johanna Leinonen
Jani Marjanen
Sini Mikkola
Jari Salminen
Anna Sivula
Jaakko Suominen
Riikka Taavetti
Johanna Wassholm

2021
Johanna Annola
Teemu Häkkinen
Jarkko Keskinen
Heidi Kurvinen
Juha Meriläinen
Raita Merivirta
Riikka Miettinen
Samu Niskanen
Petri Paju
Päivi Räisänen-Schröder
Timo Särkkä
Reima Välimäki

2022
Pertti Grönholm
Pauli Heikkilä
Olli Kleemola
Petra Kuivala
Tiina Lintunen
Antti Malinen
Jaakkojuhani Peltonen
Ilona Pikkanen
Jaakko Tahkokallio
Miikka Tamminen
Ella Viitaniemi

2023
Sari Aalto
Rob Boddice
Pirita Frigren
Reetta Hänninen
Sampsa Kaataja
Kati Katajisto
Kasper Kepsu
Jesse Keskiaho
Heikki Kokko
Aappo Kähönen
Jaana Luttinen
Aleksi Mainio
Pasi Nevalainen
Stefan Nygård
Samu Nyström
Stephanie Olsen
Elina Pyy
Jussi Rantala
Mika Suonpää
Janne Tunturi
Maiju Wuokko


Kirjeenvaihtajajäsenet (aakkosjärjestyksessä)

 • Berry, Michael
 • Boris, Eileen
 • Cantarella, Eva
 • Chafe, William
 • Gaddis, John
 • Gardner, Lloyd
 • Hroch, Miroslav
 • Hämäläinen, Pekka-Kalevi
 • Hösch, Edgar
 • Johansen, Hans Chr.
 • Kirby, David
 • Krosby, Hans Peter
 • Menger, Manfred
 • Momose, Hiroshi
 • Monticone, Alberto
 • Olson, Keith W.
 • Pullat, Raimo
 • Rupasov, Aleksander
 • Schweitzer, Robert
 • Takala, Irina
 • Torstendahl, Rolf
 • Winkler, Allan

Comments are closed.